startpagina
startpagina
startpagina
startpagina
startpagina

De Biljartvereniging heeft tot op heden 26 leden.

Het maximale leden aantal staat op 36 leden.

Welkom op de Website van biljartvereniging Reijersdam Kampen

Locatie en tijd

De Leden van Biljartvereniging Reijersdam spelen hun partijen voor de interne competitie en wedstrijden in de grote ontmoetingsruimte van Wijkcentrum Reijersdam.


De interne competitie wordt normaal gespeeld op maandag en dinsdag vanaf 19.00 uur.

De wedstrijden voor de KNBB worden op verschillende avonden en middagen gespeeld.


Gezelligheid staat bij ons uiteraard hoog in het vaandel.  

Historie van de club

Wat een kwart eeuw begon als een groepje van acht mannen, dat een onderlinge competitie speelde, is uitgegroeid tot een volwassen biljartclub met +/- 30 leden.

We zijn een overzichtelijke vereniging waar gezelligheid het belangrijkst is. Dat is ook altijd het idee geweest achter de oprichting.


Op 12 september 1984 zag de biljartclub het levenslicht. Er werd alleen op zaterdagmiddag gespeeld voor het plezier. Wijlen Gerrit Jan Plender nam het initiatief tot oprichting van de club. We kwamen voor die tijd al wel regelmatig bij elkaar in het wijkcentrum, maar nu konden we ook competitie spelen. Er stond één biljart." Mede door het organiseren van nederlaagtoernooien in Kampen groeide de club langzaam maar zeker. Negen jaar geleden was de tijd rijp voor een recreatieteam dat overdag - onder de vleugels van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond, district Zwolle - zijn krachten buiten Kampen kon meten. Toen een paar jaar later een tweede biljart werd geplaatst, omdat de animo toenam, werd een tweede team ingeschreven. In 2007 volgde een derde competitieavondteam. "Er waren jongens die overdag werkten en niet mee konden doen aan de recreantencompetitie. Ze hebben zelf een team op poten gezet dat in de C4-klasse van het libre ging spelen. We noemen dat de avondcompetitie. In het eerste jaar werden zij meteen derde". In 2017 is er nog een 3e biljart geplaatst omdat er steeds meer nieuwe leden zich aan wilden melden.


Aan de leeftijden te zien lijkt BC Reijersdam een 'grijze' club, maar het tegendeel is waar. "Wij mogen niet klagen, want het aantal dertigers en veertigers groeit gestaag.

  

Protocol verantwoord Biljarten

  


 Op 21 april heeft het kabinet, tezamen met RIVM, een persconferentie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot het corona virus (COVID-19). Voor de buitensport heeft het kabinet besloten dat er voor jeugd en topsporters enige versoepeling komt. Het bestuur van de KNBB heeft over dit onderwerp op 21 april vergaderd en kan niet anders concluderen dat er tot 20 mei niet gebiljart mag worden. Daarnaast heeft het bestuur besloten dat de Bekerfinale en het EK driebanden niet doorgaan.

Het bestuur heeft tijdens deze vergadering ook onderstaand protocol vastgesteld dat kan bijdragen om de veiligheid te borgen wanneer het kabinet besluit om de mogelijkheid van sport gefaseerd toe te staan. Dit protocol zal dan ook worden aangepast op het moment dat het kabinet met aanvullende maatregelen en/of verruiming komt.

Inleiding

De Koninklijke Nederlandse Biljartbond is de overkoepelende organisatie van alle keusporten in Nederland. De KNBB is aangesloten bij NOC*NSF. De volgende keusporten zijn ondergebracht bij de KNBB en worden in het protocol aangeduid als biljarten (ook al worden soorten als 5-pins, golf, backball e,d, niet specifiek benoemd, is dir protocol ook prima daarop toe te passen):


De KNBB heeft al in een vroeg stadium (nog voordat de horeca door het kabinet gesloten werd) besloten de competities stil te leggen. Hiermee dragen wij bij aan de bescherming van de meest kwetsbare groepen en waken voor de gezondheid en de veiligheid in de samenleving.

Tegelijkertijd zien wij ook het belang in van sport en bewegen en voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Daarnaast wordt de roep van onze leden en accommodaties steeds luider om gecontroleerd en onder strikte voorwaarden hun sportieve leven te hervatten.

Om bovenstaande redenen en op aanwijzing van VWS en NOC*NSF is dit protocol tot stand gekomen.

Voor alle disciplines geldt dat er tijdens biljarten geen sprake is van fysiek contact tussen de sporters en/of hun begeleiders. Sporters en doelgroepen zijn onder te verdelen op basis van het risicoprofiel.


Daarnaast zijn er nog personen die indirect aan de KNBB/biljartsport zijn gerelateerd. Te denken valt hierbij aan medewerkers/beheerders/vrijwilligers van accommodaties. Zij dragen een hoger risico door meerdere contactmomenten. Alle overige personen dragen een laag risico.

Wij volgen het beleid van VWS, EZ en NOC*NSF.

Voor alle hierboven genoemde personen geldt dat zij zich moeten houden aan de RIVM-richtlijnen.

Preambule

1. Bij KNBB-sportactiviteiten is er geen sprake van fysiek contact tussen sporters onderling en met hun begeleiders, trainers of functionarissen zoals arbiters;

2. Betreffende het z.g. 1,5 meter criterium bestaat er sinds 2009 een accommodatierichtlijn vastgelegd door NOC*NSF, VWS en KNBB in het Handboek sportaccommodaties. In deze richtlijn is de afstand van de speler tot de tafel alsmede de afstand tussen twee tafels vastgelegd. Deze afstand bedraagt minimaal 1,5 meter maar bij voorkeur meer ruimte tussen de tafels. De KNBB volgt deze richtlijnen.

3. Onze voorwaarden en maatregelen moeten helder en hanteerbaar zijn voor alle sporters en alle personen die direct betrokken zijn bij de beoefening van de biljartsport;

4. Daar waar sprake is van specifieke vergunningen moeten de voorschriften van de overheidsorganisaties zoals RIVM, overheid, gemeente en provincie worden opgevolgd;

5. Voor specifieke maatregelen verwijzen wij naar branche specifieke voorschriften voor horeca en andere lokaliteiten zoals biljartcentra in eigendom, gehuurde sportaccommodaties en commerciële accommodaties.


Voorschriften

Onderstaande voorschriften hebben betrekking op alle wedstrijden die onder auspiciën van de KNBB worden gespeeld en zijn een advies voor ook de recreatieve beoefening. De biljartsport vindt plaats in vele verschillende type accommodaties (not for profit) en ook horecagelegenheden. Er zullen ook gemeentelijke voorschriften gelden bij deze accommodaties.

Risico’s

Deelnemers aan het wedstrijdaanbod en aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden.

We gaan ervan uit dat alleen gezonde personen sporten – en dat proberen we te bewerkstellingen met de eisen dat ze geen klachten van covid-19 mogen hebben, en ook geen huisgenoten met koorts en/of benauwdheid – en dat als zij goede handhygiëne toepassen de kans wel heel erg klein is dat iemand covid-19 heeft en besmettelijk is en dus dat er kans op transmissie is. Om dit hele kleine risico af te dekken is een flesje handgel dat tussen de beurten door gebruikt kan worden niet noodzakelijk.

Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:


Aanvullende voorwaarden

Voor (gemeentelijke) sportaccommodaties waar een biljartvereniging deelhuurder is zoals sporthallen, multifunctionele sportaccommodaties en sportkantines.


Aanvullende RIVM-voorwaarden (voor iedereen)


Let wel: er mag pas gebiljart worden in welke vorm dan ook op het moment dat het kabinet het besluit heeft genomen dat het is toegestaan!

Nieuwegein 21 april 2020. Eerste versie

Nieuwegein 6 mei 2020, Tweede versie

Webmaster: Ad Hoekman